KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

AKTİF FAY HATLARI BOYUNCA GELİŞEN TRAVERTE KONİLERİNE KIRŞEHİR’DEN BİR ÖRNEK

Hayriye Sayhan 

Kırşehir, tektonik bir depresyon içerisinde yer alır. Bu tektonik çanağı oluşturan Kırşehir fay sisteminin ana doğrultusu NW-SE’dur. Ancak bu ana fay sistemini N-S, E-W ve NE-SW doğrultusunda kesen çok sayıda tali faylar 
bulunur.
Traverten konisi, Kırşehir il merkezinin güney batısındaki Kuşdili mahallesinde yer alır. Bu mevkide, Kırşehir deresine paralel olarak gelişmiş N-S doğrultulu faylardan bir tanesinin üzerinde gelişmiştir.


Merkezinde biri sulu, diğeri susuz iki büyük mağara bulunur. Sulu mağaranın tabanındaki termal havuz yüzeyinden koninin nispi yükseltisi 11 m kadardır. Termal havuzun çapı 10 m civarında olup derinliği 70-80 cm’yi bulur. Kuaterner içerisinde teşekkül etmiştir. Aktif fay kuşağı üzerinde ilk dönemde lineer olarak çıkan termal sular önce bir traverten tümseği oluşturmuştur. Fay hattının üzerinde termal suyun lineer olarak çıkışını sağlayan yarık tıkandıktan sonra, su çıkışı çatlak ve diaklazlar vasıtasıyla akımını sürdürmüştür. Bu termal suyun içerdiği kalsiyum bikarbonatlar ise traverten konisini oluşturmuştur.


Koni günümüzde tahrip safhasındadır.Traverten konisi,  Traverten domu,  Kırşehir,  Termal su kaynağı 
  
Makale Gönder