KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

ORTAOKUL İNGILİZCE ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞİME EĞİLİMLERİ
Sevcan AYDİLEK,  Mehmet ARSLAN 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul İngilizce öğretmenlerinin değişime yönelik eğilimlerinin düzeyini belirlemektir.  Bu amaçla Büyüköztürk, Uslu, Akbaba Altun (2017) tarafından geliştirilen öğretmenlere uyarlanan, değişimde girişimcilik, değişimin yararına inanma, değişime direnme, statükoyu koruma faktörlerinden oluşan “Değişim Eğilimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Kırıkkale’de MEB’e bağlı resmî ortaokullarda çalışan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 91 İngilizce öğretmenine anket formu uygulanmıştır. Uygulanan anket formundan elde edilen veriler SPSS 22.0 programında analiz edilmiş, bağımsız örneklemler için t-testi ile analiz sonuçları yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında, katılımcıların genel olarak değişime yönelik eğilimlerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Ortaokul İngilizce öğretmenlerinin değişimin yararına inanma alt boyutuna dair eğilimlerinin en yüksek düzeyde; değişimde girişimcilik boyutuna dair eğilimlerinin yüksek düzeyde; değişime direnç ve statükoyu koruma boyutlarına dair eğilimlerin düşük düzeyde olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca araştırmanın sonuçlarında, mesleki kıdem ve kullanılan eğitim teknolojileri araçları (tahta/akıllı tahta) değişkenleri ile değişimde girişimcilik, değişimin yararına inanma, değişimle direnç boyutları arasında anlamlı farklılıklar olduğu, cinsiyet değişkeni ile sadece değişimde girişimcilik boyutu arasında anlamlı bir fark oluştuğu, yaş faktörünün ise ölçeğin 4 boyutunda da anlamlı farklar ortaya koyduğu görülmüştür.Değişim,  Değişim eğilimi,  İngilizce öğretmeni,  Ortaokul  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.014

  
Makale Gönder