KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

KİMYANIN DOĞASI VE ARGÜMANTASYONU ANLAMA: KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Pınar Seda CETİN,  Sibel ERDURAN,  Ebru KAYA 

Son yıllarda, bilim felsefesine dayalı bakış açılarının bilim eğitimi ile birleştirilmesi savunulmaktadır. (örn; Duschl, 1990). Fakat bilim eğitimindeki araştırmaların bilim eğitiminde bilim felsefesinin uygulaması ile örtüşmesi minimum seviyede kalmıştır(Kauffman, 1989). Örneğin özellikle belirli bilim felsefelerinin önerdiği gibi disiplinlerin bilgi ve bilginin yapılanmasına yönelimlerinin bilim eğitimindeki teori ve uygulamalara nasıl katkı sağlayabileceğine daha az düzeyde dikkat edilmiştir (Erduran, 2001). Bu çerçevede, kimya eğitimi alan yazınının kimya felsefesinin kimya eğitimindeki uygulamalarına çok az değinmesi şaşırtıcı değildir (örn; Erduran & Scerri, 2002). Diğer yandan, son yıllarda teori ve kanıtın bilimde bilgi iddialarının doğrulanmasındaki rolünü vurgulayan argümantasyon çalışmaları, bilim eğitiminde anahtar bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır (örn; Erduran & Jimenez-Aleixandre, 2008). Bu çalışmada, bilimde argümantasyon ve alana özel akıl yürütme yollarını özellikle kimya öğretmen adaylarına özgü kalıplara odaklanarak incelemek için, bu iki ayrı alan yazını bir araya getirmeyi amaçladık. Farklı alanlardan gelen 114 öğretmen adayından Bilimin Doğası ve Argümantasyon anketleri aracılığı ile topladığımız veriler ile bu deneysel çalışmayı açıklamaya çalıştık. Analizlerimiz farklı gruplardaki öğretmen adaylarının bilimin doğasını ve argümantasyonu anlamalarının kıyaslanmasını göstermektedir. Çalışmanın sonuçları kimya öğretmen adayları için bilimin doğasındaki bazı faktörler ile (örneğin bilimsel bilginin doğası) argümantasyon arasında anlamlı bir korelasyonun bulunduğunu göstermiştir.Kimyanın Doğası,  Argümantasyon,  Kimya Öğretmen Adayları 
  
Makale Gönder