KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Zafer KUŞ,  Kadir KARATEKİN 

Bu araştırmanın amacı, çeşitli değişkenlere göre öğrencilerin okul kurallarına uygun davranma yeterliklerini incelemektir. Araştırma Kırşehir ve Ankara İlindeki 8 okulda ilköğretim 4,5,6,7,8.sınıflar ve orta öğretim 9, 10, 11.sınıflardaki öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 887 öğrenci katılmıştır. Veri toplamak için “Okul Kurallarına Karşı Öğrenci Görüşleri” değerlendirme formu kullanılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın verilerinin toplaması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen değerlendirme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programından yararlanılmış ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; Araştırmada sınıf seviyesi yükseldikçe okul kurallarını ihlal etmede artış olduğu, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla okul kurallarını ihlal ettikleri, öğrencilerin babalarının öğrenim düzeyi düştükçe, okul kurallarına aykırı davranışlarda bulunma oranının arttığı ayrıca Ankara İlinde eğitim alan öğrencilerin okul kurallarına karşı tutumlarının; Kırşehir İlinde eğitim alan öğrencilere göre daha olumlu olduğu görülmüştür.Okul kuralları,  öğrenci,  yeterlilik 
  
Makale Gönder