KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL MUHAKEME ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYGULAMA ÇALIŞMASI
Hayal YAVUZ MUMCU 

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmen adaylarına yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan kullanılabilir bir matematiksel muhakeme öz-yeterlik ölçeği (MMÖÖ) geliştirerek ve geliştirilen ölçeğin kullanışlığını sınamaktır. Bu amaçla çalışma ölçek geliştirme ve uygulama olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmanın ölçek geliştirme aşamasında 373, uygulama aşamasında ise 221 olmak üzere toplamda 594 matematik öğretmen adayı yer almıştır. Taslak formunda 49 madde olan MMÖÖ için gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %52.502’sini açıklayan dört boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Bundan sonra gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi ile oluşturulan yapının geçerliği test edilmiştir. Buna göre toplamda 21 maddeden oluşan ve sırasıyla Genelleme/Soyutlama/Modelleme, Akıl yürütme/İlişkilendirme, Geliştirme ve Yaratıcı düşünme boyutlarından oluşan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Geliştirilen ölçeğin güvenirlik katsayısı .883 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın uygulama aşamasında ise bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları ile çalışılmış ve bu öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme öz-yeterlik düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca bu aşamada sınıf seviyesi değişkeninin MMÖÖ ve alt boyut puanları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Uygulama aşamasının sonuçlarına göre öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme öz-yeterlik düzeylerinin ölçek ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sınıf seviyesi değişkenine göre 1 ve 3. sınıf öğretmen adayları ile 1 ve 4. sınıf öğretmen adaylarının matematiksel muhakeme öz-yeterlik inançlarının anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir.matematiksel muhakeme,  öz-yeterlik ölçeği,  matematik öğretmen adayları 
  
Makale Gönder