KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

LİDERLİK STİLLERİNE GÖRE ORTAYA ÇIKAN BİR TUTUM: ÖRGÜTSEL SİNİZM
Mustafa ÖZGENEL,  Abdurrahman HIDIROĞLU 

Bu araştırmanın amacı, farklı okul kademelerinde görev yapan okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan liderlik stilleri ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi belirlemek; okul müdürlerinin dönüşümcü, sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderlik stillerinin, örgütsel sinizmi yordayıp yordamadığını tespit etmektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2017- 2018 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı farklı türlerdeki devlet okulları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi belirlenirken küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak 732 öğretmen katılmıştır. Araştırmada Bilgi Formu, Okul Müdürleri Liderlik Stilleri Ölçeği ve Örgütsel Sinizm Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi, One-Way ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik stilleri “yüksek“ öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri “düşük’’ düzeyde bulunmuştur. Okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan liderlik stilleri ve öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinde cinsiyetlerine ve mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılık bulunmaz iken; öğretmenlerin görev yaptıkları okul türlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel sinizm arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Son olarak okul müdürlerinin liderlik stillerinin, örgütsel sinizmi yordadığı bulunmuştur.Liderlik,  Liderlik stilleri,  Sinizm,  Örgütsel sinizm 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.015

  
Makale Gönder