KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİYE YÖNELİK TUTUM VE ÖZ-YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
SEVİM SEVGİ,  KÜBRA GÜRTAŞ 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutum ve öz-yeterlilikleriyle ilgili bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak (Özdişçi, 2019) tarafından geliştirilen Geometriye Yönelik Tutum Ölçeği ile Geometriye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler için SPSS 25 paket programından faydalanılarak analizler yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları Bingöl ilindeki 121’i kız, 106’sı erkek olmak üzere toplam 227 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutum ve öz-yeterlilikleriyle ilgili betimsel araştırmalar yapılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutumlarında ve öz-yeterliliklerinde cinsiyet değişkenine göre bir farklılık olup olmadığını öğrenebilmek için bağımsız örneklemler t testi yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçeklerden alınan toplam puanlara göre cinsiyet değişkenine bağlı olarak geometriye yönelik tutum ve öz-yeterliliklerinde anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir. Ayrıca geometriye yönelik tutum ve öz-yeterliliklerinin sınıf düzeylerinde değişiklik gösterip göstermediğini anlamak için sınıf düzeylerine göre tek yönlü ANOVA uygulanmış ve sonuçlar incelenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin geometriye karşı tutum ve öz-yeterlilikleri arasında bir ilişki olup olmadığını anlamak için korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutum ve öz-yeterlilikleri arasında orta düzey bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak verilerin değerleri değerlendirilmiş ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.Geometri,  Tutum,  Öz-yeterlik 
  
Makale Gönder