KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINDA ÖĞRETMEN ADAYLARINA MODEL OLMA FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
Gül ÖZÜDOĞRU,  Hasan ÇAKIR 

Bu çalıGmanın amacı eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının biliGim teknolojileri (BT) kullanımında öğretmen adaylarına rol model olma farkındalıklarını araGtırmaktır. Veri toplama aracı, öğretim elemanlarının demografik bilgileri ve altı farklı bölümden oluGmaktadır. ÇalıGma grubunda 130 öğretim elemanı bulunmaktadır. Tarama modelinde gerçekleGtirilmiGtir. Betimsel analiz, t-testi ve ANOVA analizi yapılmıGtır. AraGtırmanın sonuçlarına göre öğretim elemanları derslerinde çoğunlukla bilgisayar kullanmaktadırlar. BT araçlarını çoğunlukla araGtırma yapmak için kullanmaktadırlar. BT kullanmayı çoğunlukla bireysel çalıGmaları ile öğrenmektedirler. BT kullanımında kendilerini oldukça yeterli görmektedirler. BT kullanmalarını engelleyen etmenlerden en fazla teknik eleman desteği eksikliği görmektedirler. Öğretim elemanlarının öğretmen adaylarına BT kullanımında model olma farkındalıkları puanının ortanın üzerinde olduğu görülmüGtür. Model olma farkındalıkları puanları cinsiyet, bölüm ve kıdem açısından anlamlı bir farklılık göstermemiGtir.biliĢim teknolojileri,  öğretmen adayı,  öğretim elemanı,  model olma 
  
Makale Gönder