KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

SEL&CCEDİL;UK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETE BAĞLI OLARAK LİDERLİK DAVRANIŞI (YAPIYI KURMA BOYUTU) YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Erdil Durukan,  Süleyman Can,  Zekeriya Göktaş,  Naci Arıkan 

Bu araştırmanın amacı eğitimin-öğretimimizdeki, günlük hayatımızdaki, kitleleri etkilemesi, toplumların ve yeni nesillerin geleceğine yön vermesi açısından B.E.Ö’nin liderlik davranışlarından Y.K.B’nu gösterip, sergileyebilme açısından cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip gösteremediğini belirlemektir.


Veriler liderlik davranışını belirleme anketinin ”Y.K. ve Anlayış Gösterme” boyutundaki 30 sorudan oluşan anketle elde edilmiştir. Ancak burada Y.K.B’nu oluşturan ilk 15 soru değerlendirmeye alınmıştır.


Araştırma 2001-02 de Selçuk Üniversitesi BESYO’ daki 69’u bayan, 166’sı erkek olmak üzere toplam 235 öğrenciden elde edilen veriler üzerine yapılmıştır.


Toplanan veriler ise frekans, yüzde ve ortalamaları alınarak çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda her sorunun kendi içinde içerdiği liderlik davranışı ile ilgili olarak 1. soruda bayanlar, 6. soruda erkeklerin lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu diğer 13 soruda anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı bulunmuştur.


Elde edilen bulgular ışığında bir çok soruda anlamlı farkın olmaması sonucunda bayan ve erkek öğrencilerin Y.K.B liderlik davranışlarına sahip olduklarını söylemek mümkündür. B.E.Ö’nin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin liderlik davranışını Y.K.B’da genellikle aynı davranış biçimini olarak benimsediklerini ve gösterdikleri söylenebilir.


Sonuçta geleceğin öğretmen adayı olan B.E.Ö. içinde bulundukları toplumlarda ve çevrelerinde birer lider olmalı, liderlik davranışı gösterebilmelidir. Y.K.B’nu oluşturabilmek için bu öğrenciler öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla ve çevreleriyle iyi bir uyum, takım ruhu ve iletişim ağı kurmalı; sevgi- saygı- sorumluluk kendine güven duyarak içerisinde bulunduğu çağın ve kitlelerin gereksinimlerine uygun çağdaş demokratik bir eğitim – öğretim ortamı yaratmalıdırlar.Lider,  Liderlik,  Yapıyı Kurma,  Beden Eğitimi,  Spor 
  
Makale Gönder