KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2008/Cilt 9,Sayı-1

PORTFOLYO DEĞERLENDİRMENİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-YETERLİK ALGISI VE YAŞAM BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Dilber BAHÇECİ,  Mustafa KURU 

Bu çalışmada portfolyonun, üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik ve yaşam becerileri üzerine etkisi araştırılmış ve değerlendirmenin öğretim sürecine yayılmasının, geleneksel değerlendirmeden farklarının ortaya konması amaçlanmıştır. Portfolyo, öğrencinin çok yönlü olarak ele alındığı ve özellikle duyuşsal özelliklerin öne çıkarıldığı bir değerlendirme süreci olduğu için, araştırmada öz-yeterlik, akran ve öz değerlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Çalışma, dört faklı Yüksek Öğrenim biriminde insan anatomisi dersi okuyan ve her bölümden bir deney bir kontrol grubu olmak üzere toplam sekiz sınıfta uygulanmıştır. Araştırmaya 109?u portfolyo ve 106?sı da geleneksel değerlendirme grubunda olmak üzere toplam 215 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasına hem deney hem kontrol grubu katılırken ikinci aşamasına sadece deney grubu katılmıştır.

Çalışmadan elde edilen nitel ve nicel veriler SPSS paket programının 11. versiyonu ile analiz edilmiştir. Verilerin çeşitliliği dikkate alınarak veri toplama araçlarının geliştirilmesinde faktör analizi ve güvenirlik testi kullanılırken, nitel verilerin analizinde descriptive analiz, nicel verilerin analizinde t-Testi, güç analizi, örneklem büyüklüğü testi ve korelasyon testi uygulanmıştır. Sonuçta, izlenilen Portfolyo sürecinde öğrencilerin duyuşsal özelliklerini ve yaşam becerilerini olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. İki değerlendirme yöntemi arasındaki fark öz-yeterlik, uygulama becerisinin farkında olma ve teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürme alt boyutlarında portfolyo grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında, portfolyonun yaşam becerileri üzerine etkisi araştırılmış, portfolyonun en fazla problem çözme, eleştirel düşünme ve akranlarıyla iş birliği sağlama becerisinin gelişimi üzerine etkili olduğu, iletişim becerisinin gelişimi üzerine etkisi ise en az olduğu kaydedilmiştir. Çalışma sonunda oluşan 109 adet portfolyo dosyasının büyük çoğunluğu örnek ve gelişmiş portfolyo kriterlerini taşıdığı saptanmış, ayrıca öğrencilerin sürece ilişkin görüşlerinin çoğunluğunun olumlu olduğu kaydedilmiştir.Portfolyo Değerlendirme,  Öz-yeterlik,  Yaşam Becerileri 
  
Makale Gönder