KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-3

AKICI OKUMA BECERİLERİ İLE ANLAMA DÜZEYLERİ (BASİT VE ÇIKARIMSAL) ARASINDAKİ İLİŞKİ
Muhammet BAŞTUĞ,  Hasan Kağan KESKİN 

Bu araştırmada beşinci sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya beşinci sınıflarda öğrenim gören farklı cinsiyet, sosyoekonomik ve başarı düzeylerinden 39 öğrenci katılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde t-testi, ANOVA ve korelasyon analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre akıcı okuma becerileri ile okuduğunu anlama arasında pozitif yönlü ve orta düzey ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca akıcı okuma becerileri basit anlamaya göre çıkarımsal anlamada daha yüksek ilişkili çıkmıştır. Bunun dışında araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve sosyoekonomik düzey değişkenleri akıcı okuma becerileri ve anlama düzeyleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkeni öğrencilerin akıcı okuma becerilerinde ve anlama düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir. Sosyoekonomik düzey değişkenine ait karşılaştırmalarda ise sosyoekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerin, düşük olan öğrencilere göre akıcı okuma becerileri ve anlama düzeylerine ilişkin puanları daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuç sosyoekonomik açıdan avantajlı durumda olan öğrencilerin, akıcı okuma ve anlamada daha başarılı olduğunu göstermektedir.Akıcı okuma,  basit ve çıkarımsal anlama 
  
Makale Gönder