KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-2

ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE YAPILANDIRILAN ÖĞRENEN KONTROLÜNÜN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
Ahmet MAHİROĞLU,  Esma Aybike BAYIR 

Araştırmanın amacı, web tabanlı eğitimde, öğrenme stiline göre yapılandırılan kontrolün başarı ve kalıcılığa etkisini belirlemektir. Araştırma, Ankara-Yenimahalle’de Atatürk Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencilerinden 66 kişilik örneklem grubuyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada gruplar için üç farklı materyal kullanılarak, başarı ve kalıcılık testi uygulanmıştır. Testlerinden elde edilen sonuçlar SPSS 12.0 programıyla analiz edilmiştir. Farklı grup puanlarının varyanslarının aynı olup olmadıklarını görmek amacıyla Levene, başarı ve kalıcılık testleri karşılaştırmalarında t-testi kullanılmıştır (p<.05). Öğrenme stillerine uygun kontrolünün sağlandığı ve öğrenme stillerine uygun kontrolün gözetilmediği materyalleriyle dersi alan öğrencilerin başarı ve kalıcılık testleri puanları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Öğrenme stillerine uygun yapılandırılan kontrolün başarı ve kalıcılığa etkisinin olmadığı görülmüştür. Anlamlı farklılık olmamasının, öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumuna sınavla seçilmelerinden veya daha fazla İngilizce dersi alarak derse aşina olmalarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, araştırmanın farklı örneklem grupları, öğrenme stilleriyle ve öğrenen kontrolleriyle sağlanarak tekrarlanması önerilmektedir.



Web tabanlı eğitim,  öğrenme stilleri,  öğrenen kontrolü 




  
Makale Gönder