KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

OKUL ÖNCESİ MATEMATİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ EBEVEYNLERİN ALGILARI VE BEKLENTİLERİ
Tuğba ÖÇAL 

Okul öncesi yılları çocukların farklı gelişim alanlarında hızlı gelişmelerin gerçekleştiği bir döneme rast gelmektedir. Bu dönemde çocuklar matematiksel olarak da hızlı gelişmeler yaşamaktadırlar. Matematiksel olarak yaşadıkları hızlı gelişmelerinde, öğretmenlerin matematikle ilgili algıları ve sınıf içinde gerçekleştirdiği uygulamalar oldukça etkilidir. Çocukların vakitlerinin önemli kısmını geçirdiği ailelerin matematiğe yönelik algıları da bu süreçte oldukça önemlidir. Bu araştırmada da, okul öncesi eğitimi alan çocukların ebeveynlerinin (anne veya babalarının) matematiğe yönelik algıları ve okul öncesi dönemde verilen matematik eğitiminden beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma durum çalışmasına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların seçilmesinde kolay ulaşılabilir örneklem seçme yönteminden yararlanılarak gerçekleştirilip 284 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Araştırmanın sonucunda ebeveynlerin matematiği, sayılar ve işlemler şeklinde algıladıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcılar kendilerinin matematikle ilgili geçmiş veya mevcut tecrübelerinin çocuklarını etkilediğini belirttikleri ve evde gerçekleştirdikleri uygulamalarda ise okulda yapılan uygulamaların tekrarı şeklinde gerçekleştirdiklerinden bahsetmişlerdir. Araştırmaya katılan birçok araştırmacı da matematiğin çocukların hem günlük hayatlarındaki ve gelecek hayatlarındaki önemine sıklıkla değinmişlerdir.Okul öncesi,  Ebeveyn,  Algı,  Beklenti,  Matematik eğitimi  
  
Makale Gönder