Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Dergiye gönderilen çalışmalar için izlenecek etik kurallar:
Etik kurul kararı gerektiren insan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Makalenin yöntem bölümünde ve ilk/son sayfasında bu onay belgesine (kurul adı, tarih ve sayı no) yer verilmelidir. Görüşme ve gözlem gibi insanlarla doğrudan iletişim halinde veri toplamayı gerektiren nitel araştırmalarda ve vaka çalışmalarında bilgilendirilmiş onam formunun imzalatıldığına dair bilgi verilmelidir. TR Dizin 2020 kuralları kapsamında çalışmalarda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde’ yer alan tüm kurallara uyulduğuna ve yönergenin ikinci bölümünde yer alan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”den hiçbirinin gerçekleştirilmediğine dair bir ifadenin makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir. Çalışmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru yapmadan önce bu bilgilerin aday makaleye eklenmesi gerekmektedir.

 

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

 Ø  Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

Ø  İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

Ø  İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

Ø  Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

Ø  Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,  

        Ayrıca;

Ø  Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

Ø  Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

Ø  Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Kaynak: TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ ve BİLGİ MERKEZİ