KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

ALGILANAN ÜNİVERSİTE DESTEĞİ VE YAPISI ÖLÇEĞİNİN (AÜDYÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE İLK YIL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ÜNİVERSİTE DESTEĞİ
Dilek AVCI,  Türkan DOĞAN 

Araştırmanın iki amacı bulunmaktadır; Algılanan Üniversite Desteği ve Yapısı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Ardından üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin algıladıkları üniversite desteğinin demografik değişkenler (üniversite, puan türü, cinsiyet) açısından incelenmesidir. Algılanan Üniversite Desteği ve Yapısı Ölçeği (AÜDYÖ) üniversiteye geçiş aşamasında olan ilk yıl öğrencilerinin üniversite desteği ve yapısına yönelik algılarını ölçmek amacıyla Wintre,Gates, Pancer, Pratt, Polivy, Birnie-Lefcovitch and Adams (2009)tarafından geliştirilmiştir. 21 maddeden oluşmaktadır. Dokuzlu likert tipi olan ölçekten alınan yüksek puanlar destekleyici bir üniversite yapısı algısını, düşük puanlar ise destekleyici olmayan algıyı ifade etmektedir. Araştırmada farklı üniversitelerde geçiş aşamasındaki 698 (454 kadın, 243 erkek) ilk yıl üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi ölçeğin 21 maddesi için tek faktörlü olarak tanımlanan orijinal modele ait uygunluk istatistiklerinin uyum indekslerine göre kabul edilebilir aralıkta olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .85; iki yarıya ait eşdeğerlik katsayısı 0.82 (p<.05) olarak tespit edilmiştir. İlk yıl üniversite öğrencilerinin algıladıkları üniversite desteği demografik değişkenler açısından incelenmiş ve ilgili alan yazın kapsamında tartışılmıştır.Demografik Değişkenler,  İlk Yıl Üniversite Öğrencisi,  Üniversite Desteği,  Üniversite Uyumu  
  
Makale Gönder