KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2019/Cilt 20,Sayı-1

FEN ÖĞRETMENLERİNİN PEDAGOJİK ÇIKARIMLARIYLA ÖZYETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Erkan AKYÜREK 

Pedagojik çıkarım öğretmenlerin eğitim öğretimle ilgili olay ve durumlar hakkında yapmış oldukları çıkarımlardır. Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerinin pedagojik çıkarımlarıyla fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yozgat ilinde çalışan 80 fen bilimleri öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 2018-2019 güz yarıyılında toplanmıştır. Araştırmada öncelikle 80 öğretmene fen öğretimine yönelik öz yeterlilik ölçeği uygulanmıştır. Uygulanan ölçek sonucunda öz-yeterlilik inancı düşük ve yüksek 20 kişilik örneklem belirlenmiştir. Daha sonra 11 pedagojik çıkarım görüşme formu sorusunun iç-dış ve yapı geçerliliği çalışması için 10 fen öğretmen adayına uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda nihai halini alan form çalışmanın ikinci aşamasında öz-yeterlilik inancı düşük 10 öğretmen ve öz-yeterlilik inancı yüksek 10 öğretmene yarı yapılandırılmış görüşmelerden oluşan pedagojik çıkarım görüşme formu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda pedagojik çıkarımları yüksek olan öğretmenlerin öz-yeterlilik inançlarının da yüksek olduğu, pedagojik çıkarımı düşük olan öğretmenlerin öz-yeterlilik inançlarının da düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Pedagojik çıkarım kalitesi parametresinin öğretmenlerin öz yeterlilikleri gibi diğer parametre ile ilişkisinin incelendiği bu çalışma yeni bir korpus oluşturulması açısından önemli görülmektedir.Pedagojik çıkarım,  öz-yeterlilik,  fen bilimleri 
  
Makale Gönder