KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18, Özel Sayı

2005 YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ VE 2013 YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMESİ
Esra ÖZDEMİR,  Selçuk ARIK 

Bu araştırmanın amacı, 2005 yılı fen ve teknoloji dersi ve 2013 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin bazı değişkenler açısından tespit edilmesidir. Araştırmada, betimsel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, MEB’e bağlı ilkokul ve ortaokullarda farklı illerde görev yapan Fen Bilimleri (n = 99) ve Sınıf Öğretmenleri (n = 26) oluşturmaktadır. 2013 Öğretmenlerin programlara yönelik görüşleri hizmetiçi eğitimin sonunda 5li likert tipi ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre, eski ve yeni programın ögelerine yönelik öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkinhedef, içerik, süreç ve değerlendirmeleri açısından programı olumlu buldukları tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin yeni fen programı ile ilgili görüşleri cinsiyete göre değişkenlik gösterirken; branş, mesleki kıdem, mezuniyet türü, mezun olunan fakülteye göre değişkenlik göstermemektedir.Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı,  Program Değerlendirme,  Fen Bilimleri Öğretmeni,  Sınıf Öğretmeni 
  
Makale Gönder