KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYI ALGILAMA VE RUTİN OLMAYAN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Cemalettin IŞIK,  Tuğrul KAR 

Bu çalışma, öğrencilerin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerini belirlemek ve bu beceriler arasında olası bir ilişkinin varlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Erzurum il merkezindeki ilköğretim okullarından basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenen 4 ilköğretim okulunun 6-7-8. sınıflarında öğrenim gören 240 öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak sayı algılama testi ve tümdengelim, tümevarım ve uzamsal muhakemeyi gerektiren problemleri içeren rutin olmayan problem çözme testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans değerleri, Tek Yönlü ANOVA, bağımsız t-testi ve korelasyon analizinden yaralanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin düşük düzeyde olduğu ve bu beceriler arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Sayı algılaması,  rutin olmayan problemler,  sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme arasındaki ilişki 
  
Makale Gönder