KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK KULLANDIKLARI ÇÖZÜM YOLLARI VE ÖNERİLERİ
Ayperi SIĞIRTMAÇ,  Gülsüm HOŞ,  Burcu Sultan ABBAK 

Bu araGtırmanın temel amacı; okul öncesi dönemde kaynaGtırma eğitimi uygulamaları hakkında, okul öncesi öğretmenlerinin tutumlarının ve görüGlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıG çalıGmaların ve bu çalıGma bulguları doğrultusunda öğretmenlerin yaGadıkları sorunların saptanmasıdır. AraGtırmanın diğer bir amacı ise saptanan bu sorunlar karGısında öğretmenlerin kullandıkları çözüm yollarının ve önerilerinin belirlenmesidir. Adana ili örnekleminde sınıflarında kaynaGtırma öğrencisi bulunan 15 okul öncesi öğretmeni ile yarı-yapılandırılmıG görüGme tekniği kullanılarak, onların kaynaGtırma sürecinde yaGamıG olduğu sorunlar ve bu sorunlara iliGkin kullandıkları çözüm yolları ve çözüm önerileri belirlenmiGtir.Okul öncesi eğitim,  kaynaĢtırma eğitimi,  özel gereksinimli çocuklar 
  
Makale Gönder