KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

TERS YÜZ ÖĞRENME ORTAMLARININ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DERSE KATILIM DURUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Hasan ÇORUK,  Turgay ERDEMİR,  Süleyman Sadi SEFEROĞLU 

Bu çalışmanın amacı ters yüz öğrenme ortamlarını meslek yüksekokulu öğrencilerinin derse katılımları açısından incelemektir. Öğrencilerin derse katılım düzeylerindeki değişimi incelemek için tek gruplu öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. Öğrencilerin sürece yönelik düşüncelerini öğrenmek amacıyla ise yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışma grubunu 46 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama sürecinde araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Türk (2012) tarafından geliştirilen Derse Katılım Ölçeği ile Süreç Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Sınıf dışı etkinlikler için Moodle platformunda kaynaklar ders zamanından önce yüklenerek paylaşılmıştır. Sınıfta ise uygulama etkinlikleri yapılmıştır. Çalışmanın ilk sonucu öğrencilerin derse katılımlarında araştırma öncesine göre anlamlı derecede artış olduğu şeklindedir. Cinsiyete açısından yapılan analizlere göre bu süreç kadın öğrencilerin derse katılımlarına anlamlı derecede daha fazla olumlu etki etmiştir. Alt faktörlere göre sadece aktif ve işbirlikli öğrenmede ilerleme anlamlı düzeyde gerçekleşmektedir. Öğrenci görüşlerine göre ters yüz öğrenme ortamı ders öncesinde hazırlık ve derste uygulama yapma imkânı sağlaması açısından öğrenme-öğretme süreçlerine olumlu yönde etki etmektedir. Öğrencilerin memnun oldukları diğer konular; ders konularına çevrimiçi ortamda anlık ulaşılabilmesi, düzenli ders çalışma imkânının sağlanması, araştırmaya yönlendirilmesi ve eğlenceli ders ortamı sağlanması olmuştur. Öğrenciler soru cevap etkinlikleri ile puanlama konusuna olumsuz yaklaşmışlar ve ayrıca evde çalışılacak konuları zor bulmuşlardır. Derse katılılm durumunu artırmak amacıyla başvurulan bu uygulamanın öğrencilerin stres yaşamalarına yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.Ters yüz öğrenme ,  Derse katılım,  Meslek yüksekokulu,  Öğrenci 
  
Makale Gönder