KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

DAĞITIMCI LİDERLİK UYGULAMALARI: EKLEKTİK BİR TASARIM ÇALIŞMASI
Nuri BALOĞLU 

Bu çalıGmanın temel amacı, dağıtımcı liderlik uygulamalarına iliGkin yeni bir eklektik tasarım elde etmektir. Literatür tarama ve bütünleGtirme yöntemine dayalı olarak gerçekleGtirilen çalıGma iki aGamada tamamlanmıGtır. Glk aGamada, dağıtımcı liderliğe iliGkin olarak elde edilen literatür araGtırmanın amacı yönünde çözümlenmiG ve dağıtımcı liderlik uygulamalarının nelerden oluGtuğu saptanmıGtır. Bu aGamada bulgular dört araGtırmacının eserlerinde birbirinden farklı tekniklerle bu uygulamalara yer vermiG olduğunu göstermiGtir. ÇalıGmanın ikinci aGamasında eserlerinde dağıtımcı liderlik uygulamalarına yer vermiG olan bu yazarların görüGleri hem kendi içerisinde, hem de birbirlerine dönük olarak analiz edilmiGtir. Analiz sonucu ortaya çıkan tüm ögeler birleGtirilmiG ve ortak bir kavramsal yapıya dönüGtürülmüGtür. Bu aGamada, hiyerarGik kavram haritalaması tekniğinden faydalanılmıGtır. ÇalıGma sonucunda ortaya çıkan yeni tasarım, tablo haline getirilmiG ve ilgili literatür temelinde tartıGılmıGtır. Tasarımın, liderliğe iliGkin her türlü kapasite geliGtirme çalıGmalarında, teori ve uygulama boyutlarıyla yol gösterici olacağı düGünülmektedir.Dağıtımcı liderlik,  liderlik uygulaması,  liderlik teknikleri 
  
Makale Gönder