KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2012/Cilt 13,Sayı-2

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Ümit DENİZ,  Oğuz Serdar KESİCİOĞLU 

Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin bazı değişkenlerle ilişkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’de beş üniversitede Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören, toplam 449 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma verileri, Bilgi Toplama Formu ve Eysenck Kişilik Anketi-Kısaltılmış Formu (EKA-GGK) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, EKA-GGK’nin dört boyutu için ortalama puanlar elde edilmiştir. Elde edilen ortalama puanlar ile sınıf ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişkiye “t testi” ile anne ve baba öğrenim düzeyi ile puan ortalamaları arasındaki ilişkiye ise “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” ile bakılmıştır. Sınıf ve baba öğrenim düzeyi değişkenleri ile kişilik alt boyutları arasında ilişki saptanamamıştır. Cinsiyet değişkeni ile yalan alt boyutu ve anne öğrenim düzeyi ile dışa dönüklük alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Öğretmen,  okul öncesi eğitimi,  kişilik,  nörotizm,  psikotizm,  dışa dönüklük 
  
Makale Gönder