KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Işıl YURDAKUL,  Adile Aşkım KURT 

Bu çalışmanın amacı, Bilişim Teknolojisi öğretmen adaylarının Bilişim Teknolojileri Öğretim Programının uygunluğuna ilişkin görüşlerinin program öğeleri temel alınarak çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada tekil ve ilişkisel tarama modellerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde Türkiye?de çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 330 Bilişim Teknolojileri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Bilişim Teknolojileri Öğretim Programının Uygunluğunu Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunda yer alan 330 öğretmen adayından 227?sine ulaşılarak, %73 geri dönüş oranı sağlanmıştır. Araştırmada elde edilen verilere dayalı olarak, Bilişim Teknolojisi öğretmen adaylarının genel olarak Bilişim Teknolojileri Öğretim Programının uygunluğuna ilişkin olumlu görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının benzer şekilde programın öğeleri olan kazanım, içerik, öğretme-öğrenme ve değerlendirme öğelerinin uygunluğuna ilişkin de olumlu görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada Bilişim Teknolojisi öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre öğretim programının genel, kazanım, öğretme-öğrenme ve değerlendirme öğeleri açısından kız öğretmen adayları lehine bir farklılık bulunurken, öğretmenlik uygulamasında devam ettikleri okul türüne göre öğretim programının öğeleri açısından görüşleri arasında farklılık bulunmamıştır. Son olarak araştırmada Bilişim Teknolojisi öğretmen adaylarının Bilişim Teknolojileri Öğretim Programının öğeleri açısından görüşlerinin öğrenim gördükleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlara bağlı olarak, çalışmada uygulamaya ve geleceğe dönük araştırmalara dönük çeşitli öneriler sunulmuştur.Bilişim teknolojileri,  öğretim programı,  öğretmen adayı 
  
Makale Gönder