KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

ÖĞRENCİLERİN E-ÖĞRENMEYE HAZIR BULUNUŞLUK VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Özgen KORKMAZ,  Recep ÇAKIR,  Serkan TAN 

Bu araştırmada e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk ve e-öğrenme sürecine ilişkin memnuniyet durumlarının akademik başarıya etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, ilişkisel betimleme modelindedir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 313 kampüs dışı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilerin akademik başarılarına ilişkin veriler, öğrenci bilgi sisteminden edinilmiştir. Ayrıca öğrencilerin e-öğrenme ortamlarına ilişkin özelliklerini ölçmek amacıyla e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve Beklenti ve e-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçekleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, mod, medyan, frekans, t, Anova, LSD, ve korelasyon analizleri gerçekleştirilmiş ve özetle şu sonuçlara erişilmiştir: Öğrencileri e-öğrenme ortamlarında eğitim alabilecek kişisel özelliklere sahip olduklarına inanmaktadırlar. Öğrenciler, kullandıkları e-öğrenme ortamının iletişim özelliklerinden ve kullanışlılığından orta düzey ve üzerinde memnuniyet duymaktadırlar öğrencilerin akademik başarıları ile memnuniyet algı düzeyleri arasından tüm faktörler açısından anlamlı düzeyde pozitif yönde bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir.e-öğrenme,  uzaktan eğitimi,  memnuniyet,  hazır bulunuşluk,  akademik başarı 
  
Makale Gönder