KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TASARLADIKLARI MATEMATİKSEL MODELLEME PROBLEMLERİ VE TASARLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
özgür ŞEN 

 

Bu çalışma, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının tasarladıkları matematiksel modelleme problemleri ve tasarlama sürecine ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programı ikinci sınıf (alan içi seçmeli ders) İlköğretimde Matematiksel Modelleme dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmaya 49 öğretmen adayı katılmıştır. Nitel olarak tasarlanan çalışmanın verilerini öğretmen adayları tarafından tasarlanan matematiksel modelleme problemleri ve raporları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının tasarladıkları matematiksel modelleme problemleri matematiksel modelleme etkinlik tasarım prensipleri (gerçeklilik prensibi, model oluşturma prensibi, öz değerlendirme prensibi, yapı değerlendirme prensibi, model genelleme prensibi, etkili prototip prensibi) temel alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının tüm prensipleri karşılayacak nitelikte matematiksel modelleme problemi tasarlamakta güçlükler yaşadıkları tespit edilmiştir. Matematiksel modelleme tasarlama süreci öğretmen adaylarına bilmedikleri konular hakkında fikir sahibi olmalarını sağladığı, soru ve problemlere farklı bakış açıları ile bakabilme noktalarında farkındalık kazandırdığı tespit edilmiştir. Öğretmen adayları problem tasarlamanın zaman alması, matematiksel model kurma ve konu belirleme aşamalarında zorlandıklarını belirtmişlerdir.Matematiksel modelleme problemi tasarlama,  Öğretmen adayı,  Matematik. 
  
Makale Gönder