KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

VELİLERİN ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ BASKILARININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ
Ufuk GÜVEN,  Behlül BİLAL SEZER 

Günümüzde öğretmenler meslek hayatlarında pek çok farklı çevreden insanlarla sosyal ilişkiler kurmaktadır. Bu sosyal ilişkiler bağlamında velilerle öğretmenlerin kurdukları ilişkiler oldukça önemli görülmektedir. Bazı anne-babalar bu ilişkiler sırasında öğretmenlere baskıcı bir şekilde yaklaşım göstermektedir. Velilerin öğretmenler üzerine uyguladıkları baskı birçok farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Üzerinde baskı hisseden öğretmenler ise öğrencilerin ödev miktarını değiştirme, disiplini arttırma, farklı öğretim metotları kullanma gibi pek çok yola başvurmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı velilerin öğretmenler üzerine olan baskı seviyeleri ile 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın verileri Finlandiya, Almanya, Türkiye ve Amerika ülkelerinden TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) 2015 değerlendirme sınavına katılan öğrenciler ve bu öğrencilerin öğretmenlerinden elde edilmiştir. Araştırmaya bu ülkelerden toplam 25.320 öğrenci ve bunların yaklaşık 1013 öğretmeni katılmıştır. Verilerin analizi nicel araştırma metotlarından olan doğrusal regresyon analizi, IDB analiz programı ve SPSS kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, Finlandiya hariç bütün ülkelerde velilerin öğretmen üzerindeki baskıları öğrencilerin matematik başarısını anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Velilerin öğretmenler üzerindeki baskısı arttıkça bu öğretmenlerin öğrencilerinin matematik başarısının da doğrusal bir şekilde arttığı görülmüştür. Araştırmanın diğer bir bulgusu ise; en fazla veli baskısı Almanya’da görülürken en az veli baskısı ise Finlandiya’da görülmektedir.Veli Baskısı,  Akademik başarı,  veli-öğretmen ilişkisi,  Matematik 
  
Makale Gönder