KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “BİRLİKTE ÇALIŞMA”YA İLİŞKİN ALGILARI
Serap YILMAZ 

Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin birlikte çalışmaya ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Araştırma Aydın ili, merkez ilçe ilköğretim okullarından birisinde öğrenim görmekte olan on iki dördüncü sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, öğrencilerle on üç soruluk bir yarı yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda görüşmeler yapılmıştır. Veriler satır satır okuma tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda öğrencilerin birlikte çalışmayı ders çalışma ve oyun oynama için bir araya gelme biçiminde algıladıkları, birlikte çalışma etkinliklerinin değerlendirilme sürecini adaletsiz buldukları, birlikte çalışma etkinliklerinin farklı yollarla değerlendirilmesini bekledikleri görülmüştür.Birlikte Çalışma,  Küme Çalışması,  İlköğretim Dördüncü Sınıf 
  
Makale Gönder