KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

ERGENLERİN ÖZNEL İYİ OLUŞLARININ YORDAYICILARI OLARAK AKRAN ZORBALIĞI VE AKRAN MAĞDURİYETİ
Mustafa KILINÇ,  Kıvanç UZUN 

Bu araştırmada, ergenlerin akran zorbalığı yapma ve akran zorbalığı mağduru olma durumlarının; öznel iyi oluşlarını ne derece yordandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Burdur ilinin Merkez ilçesinde yer alan ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmekte olan 215 kadın ve 191 erkek olmak üzere toplam 406 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun yaş ortalaması 15.22’dir. Araştırmada veriler; araştırmacıların geliştirdiği kişisel bilgi formu, Eryılmaz (2009) tarafından geliştirilen Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği, Ayas ve Pişkin (2015) tarafından geliştirilmiş olan Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği–Ergen Formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, değişkenlerin arasındaki ilişkinin saptanması için pearson korelasyon katsayısı ile hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılırken; farklılıkların tespitine ilişkin analiz için ise ilişkisiz örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmış, farklılıkların kaynağını test etmek adına Tukey ve Hochberg’s GT2 testlerinden yararlanılmıştır. Tüm bu istatistiksel analizlerde SPSS 20.0 programı kullanılmış olup, anlamlılık düzeyi olarak .05 alınmıştır. Araştırma sonucunda ergenlerin öznel iyi oluşlarının, akran zorbalığı yapma ve akran zorbalığı mağduru olma tarafından negatif yönde anlamlı şekilde yordandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca ergenlerin öznel iyi oluşlarının, algılanan sosyoekonomik düzey, aile yapısı ve barınılan yer değişkenleri açısından anlamlı olarak farklılaştığı; ancak cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma bulguları ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.Öznel iyi oluş,  Akran zorbalığı,  Akran mağduriyeti,  Ergenler 
  
Makale Gönder