KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM DAVRANIŞLARINA VE UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Nevin GÜNER YILDIZ,  Esra AKIN,  İsmail OKATAN 

Bu araştırmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının öğrencilerin sergilediği problem davranışlara ve problem davranışların azaltılmasında uygulamalı davranış analizinin kullanılmasına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmaya, Eskişehir Merkezde bulunan devlete ait ilk ve ortaokullarda görev yapan 16 psikolojik danışman katılmıştır. Kartopu örnekleme yoluyla ulaşılan katılımcılarla araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılarak görüşme yapılmış ve görüşmeler kayıt edilmiştir. Verilerin toplanmasının ardından dökümü yapılan ses kayıtlarına betimsel analiz uygulanmıştır. Bulgulara göre, okul psikolojik danışmanları, aileleri öğrencilerin problem davranışlarının kaynağı olarak görmekte ve problem davranışları azaltmak amacıyla en çok aile-çocuk görüşmeleri yapmaktadırlar. Uygulamalı davranış analizi hakkında bilgileri olup olmadığı sorulan katılımcılardan sadece biri bilgi sahibi olduğunu söylerken kendilerine uygulamalı davranış analizi ve öğrencilerin problem davranışlarında kullanılması hakkında bilgi verilen diğer katılımcılar söz konusu yöntemlerin küçük yaştaki öğrencilerin bulunduğu anaokulu ya da ilkokullarda ya da öğrenci sayısının az olduğu sınıflarda kullanılabileceğini söylemişlerdir. Katılımcılar ayrıca, öğrencilerin problem davranışlarının azaltılması için yapılması gerekenlerin aile eğitimine ağırlık vermek ve sınıflardaki öğrenci sayısını azaltmak olduğunu ifade etmişlerdir.Okul Psikolojik Danışmanı ,  Problem Davranış ,  Uygulamalı Davranış Analizi 
  
Makale Gönder