KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18,Sayı-1

OKUL GELİŞİMİNİN BİR YORDAYICISI OLARAK ÖĞRETMEN PROFESYONELİZMİ
Ramazan CANSOY,  Hanifi PARLAR 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen profesyonelizmi ile okul gelişimi arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmaya İstanbul ili, Güngören ilçesinde yer alan ilkokul, ortaokul ve lisede görevli toplam 401 öğretmen katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Okul Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Ölçeği” ve “Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenler yüksek düzeyde profesyonelizm algısına sahiptirler. Öğretmenlerin okul gelişimine ilişkin algılarının ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. Profesyonelizm boyutlarından ‘’kuruma katkı’’, “duygusal emek” ve ‘’kişisel gelişim’’ boyutu ile okul gelişimi arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca araştırma sonuçları öğretmen profesyonelizm boyutlarından kuruma katkının, okul gelişiminin anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular ilgili alan yazın ile ilişkili olarak tartışılmıştır.Profesyonelizm,  okul geliştirme,  öğretmen profesyonelizmi 
  
Makale Gönder