KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18, Özel Sayı

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN ETKİNLİKLERİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN KAVRAMLARINI ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ
Abdullah AYDIN,  Mustafa Yasin GÜNEY 

Bu çalışmada, yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak geliştirilen etkinliklerin okul öncesi öğretmen adaylarının fen kavramlarını öğrenmelerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi öğretmenliği programında öğrenim gören 74 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada nitel ve nicel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde, okul öncesi öğretmen adaylarının fen kavramları bilgi düzeylerini belirlemek için Fen Kavramları Başarı Testi (FKBT) ve fene karşı ilgilerini belirlemek için ise Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Elde edilen nicel veriler SPSS 15 paket programı kullanılarak, nitel veriler ise nitel araştırma modeline uygun olarak sınıflandırılmış ve kategorize edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının eksik bilgilerinin giderilmesine yönelik yapılan etkinliklerle, FKBT son-test lehine anlamlı bir farkın olduğu ve uygulanan yarı yapılandırılmış görüşmeye ait verilerin de bu sonuçları destekler nitelikte olduğu görülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme sonuçlarına göre, yapılan etkinliklerin öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik ilgisizliklerini ve olumsuz düşüncelerini azalttığı ve giderdiği, fen kavram bilgilerini arttırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Yapılandırmacı yaklaşım,  fen öğretimi,  fen kavramları,  okul öncesi öğretmen adayları 
  
Makale Gönder