KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Dilber ACAR,  Tuğba ECEVİT,  Yasemin BÜYÜKŞAHİN 

21. yüzyılda gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek STEM alanlarında bilgi ve beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Yakın zamanda bu bireyleri yetiştirmeye başlayacak olan öğretmen adaylarının STEM eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının STEM eğitimi ve bileşenlerine yönelik metaforik algılarını belirlemektir. Bu kapsamda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018- 2019 eğitim- öğretim yılında 20 farklı üniversitenin 4. sınıfında öğrenim gören 36 fen bilimleri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi ile oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “metafor oluşturma formu” kullanılmıştır.  Elde edilen metaforların analizinde, içerik analizi tekniği kullanılmıştır.  Çalışmada öğretmen adayları “STEM eğitimi”, “STEM öğretimi”, “STEM eğitimi yapılan sınıfta öğrenci”, “STEM öğretmeni”, “STEM eğitimi yapılan sınıf ortamı” ve “STEM eğitiminde ortaya konan ürün” kavramlarına ilişkin metaforlar oluşturmuşlardır. Öğretmen adaylarının oluşturdukları metaforlar gerekçeleriyle incelendiğinde STEM eğitimi ve bileşenlerine ilişkin bilgi ve farkındalıklarının yüksek olduğu ve STEM’e yönelik algılarının olumlu olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda yakın zamanda mesleğe başlayacak öğretmen adaylarının STEM eğitimi uygulamalarıyla hizmet öncesinde kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanabilir. Metaforik algı,  Fen bilimleri öğretmen adayları,  STEM eğitimi 
  
Makale Gönder