KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA EĞİTİM VE EĞİTİM PROGRAMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME
Soner Mehmet ÖZDEMİR 

Tarih boyunca sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve siyasal alanlarda meydana gelen değişme veya gelişmeler hemen her toplumun büyük ya da küçük, hızlı veya yavaş biçimde değişmesine neden olmaktadır. Bu değişimden eğitim sistemleri, programları ve süreçleri de etkilenmektedir. Bu çalışmada eğitim ve eğitim programlarının toplumsal değişme ve küreselleşme kavramları çerçevesinde kavramsal bir analizi yapılmış, toplumsal değişmelerin toplumların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yaşamları üzerindeki etkileri yanında; eğitim politikalarına, eğitim süreçlerine ve eğitim programlarına etkisi ilgili alan yazından elden edilen kuramsal verilerden hareketle irdelenmiştir. Küreselleşmeyle birlikte toplumsal alanda meydana gelen değişmeler eğitimi ve eğitim programlarını değişmeye zorlarken, eğitim programları aracılığıyla toplumun ulusal ve uluslararası değerler, nitelikler ve yeterlikler yönünde değişmesi ve gelişmesi amaçlanır. Özellikle programların hedef kitlesi olan bireylerin ve toplumun gereksinimlerinin, ilgilerinin, beklentilerinin ve sorunlarının ihtiyaç analizi çerçevesinde incelenmesi ve programlara yansıtılması gerekir. Eğitim programlarının tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde, bireylerin günümüz bilgi toplumunun ve küreselleşmenin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve yeterliklere sahip olmasını sağlayacak niteliklerin yanı sıra, toplumun sosyal ve kültürel değerlerini benimseme ve geliştirme, insan haklarına ve farklılıklara saygı duyma, hoşgörü, empati, işbirliği, yardımlaşma vb. gibi anlayış ve değerler dikkate alınmalıdır.Toplumsal değişme,  küreselleşme,  eğitim,  eğitim programları 
  
Makale Gönder