KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

PISA 2009 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Cem Oktay GÜZELLER 

Bu çalışmanın amacı; PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançlarını ve bilgisayar tutumlarını belirlemektir. Araştırmada, öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumlarının cinsiyet, okul türü ve bölge değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ile tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, PISA 2009’a Türkiye’den katılan öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemeyi ortaya koymayı amaçlayan bir çalışma olması nedeniyle, betimsel bir çalışmadır. Verilerin analizinde, öncelikle bilgisayar öz-yeterliği ve bilgisayar tutum ölçeklerinin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmiş, iç tutarlılığa dayalı olarak Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve gruplar arası farklılık t-testi ve varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Öğrencilerin, bilgisayara öz-yeterlik inançları cinsiyete göre farklılık göstermezken, bilgisayar tutumları cinsiyete göre manidar bir farklılık göstermekle birlikte bu farkın pratikte bir anlamı bulunmamaktadır. Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumları, okul türü ve öğrenim görülen bölge bakımından farklılık göstermektedir.PISA,  bilgisayar öz-yeterlik inancı,  bilgisayar tutumları 
  
Makale Gönder