KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (ERZURUM ÖRNEĞİ)*
Selâmi YEŞİLYURT,  Şeyda GÜL 

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar ve bilgisayar kullanımına yönelik tutum ve görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla hazırlanan 61 maddelik anket, Erzurum il merkezindeki ortaöğretim kurumları arasından uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 3 ortaöğretim kurumunda (2 Genel Lise, 1 Anadolu Öğretmen Lisesi) biyoloji dersini almış toplam 171 öğrenciye uygulanmıştır. SPSS 12.0 istatistik programıyla verilerin değerlendirilmesi sonucu, çalışmaya katılan öğrencilerin anket maddelerinin büyük çoğunluğuna yönelik olumlu tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin anketteki ifadelere verdikleri yanıtlar okulları açısından karşılaştırıldığında, Genel Liseler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0,05) ancak Genel Liselerle Anadolu Öğretmen Lisesi arasında anlamlı farklılığın olduğu (p<0,05) görülmüştür. Buna göre özellikle, “bilgisayar kullanımına yönelik tutum ve becerilere” ilişkin ankette sorulan Likert tipi sorularla açık uçlu soruların beraber değerlendirilmesinde, bilgisayarla uğraşı ile kendini yeterli hissetme arasında ters bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Çalışmada ayrıca, öğrencilerin ödev zorunluluğu dışında bilgisayar kullanmada asıl amaçlarının internet yoluyla chat, oyun, müzik ve video olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.Öğrenci,  Bilgisayar,  Tutum 
  
Makale Gönder