KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ YORDAYICISI OLARAK ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETE DUYARLIK
Önder BALTACI,  Ömer FARUK AKBULUT 

Bu araştırmanın amacı psikolojik danışman adaylarında çocuk haklarına ilişkin tutumun yordayıcısı olarak çocuğa yönelik şiddete duyarlılıklarını incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 akademik yılı güz döneminde, İç Anadolu’da bir devlet üniversitesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 200 psikolojik danışman adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, psikolojik danışman adaylarının çocuğa yönelik şiddete duyarlıklarını belirlemek için Özyürek (2017) tarafından geliştirilen Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Duyarlık Ölçeği ve çocuk haklarına ilişkin tutumlarını belirlemek için Karaman Kepenekçi (2006) tarafından geliştirilen Çocuk Haklarına İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, psikolojik danışman adaylarının çocuğa yönelik şiddete duyarlık düzeyleri yüksek, çocuk haklarına ilişkin tutum düzeyleri ise çok yüksek bulunmuştur. Ayrıca psikolojik danışman adaylarının çocuğa yönelik şiddete duyarlık düzeyleri sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterirken; çocuk haklarına ilişkin tutumları cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Araştırma sonuçları literatür ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.Çocuk Hakları,  Çocuğa Yönelik Şiddet,  Psikolojik Danışman 
  
Makale Gönder