KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

ÜREME SİSTEMLERİ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKÂ KURAMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Murat KURT,  Aysel TEMELLİ 

Bu çalışmanın amacı; Çoklu Zekâ Kuramı’na dayalı biyoloji öğretiminin, öğrencilerin akademik başarıları üzerine geleneksel yöntemlere kıyasla ne kadar etkili olduğunu araştırmaktır. Çalışma grubu olarak, 2008-2009 öğretim yılı, Erzurum Boydak Anadolu Lisesinde öğrenim görmekte olan iki 10.sınıf fen öğrencileri seçilmiştir. Geleneksel öğretim metodu ile öğretim yapılan bir sınıf kontrol grubu ve çoklu zekâ temelli öğretim kullanılarak öğretim yapılan diğer bir sınıf da deneysel grup olarak rasgele belirlenmiştir. Her iki gruba farklı öğretimin etkisini karşılaştırmak için; Üreme Sistemleri Konu Başarı Testi (ÜKBT) uygulanmıştır. Çalışma birer haftalık ön test-son test uygulamaları ve 4 haftalık bir öğretim uygulaması ile birlikte 6 hafta sürmüştür. Uygulama araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Elde edilen sayısal verilerin SPSS’ de değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede, iki ortalamanın farkına dair ilişkisiz değişkenler için t-testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ‘.05’ anlamlık düzeyinde değerlendirilmiştir. İstatistiksel sonuçlar, çoklu zekâ temelli öğretimin öğrencilerin Üreme Sisteminleri konusundaki başarılarının geleneksel öğretim metoduna göre daha fazla etkili olduğunu göstermiştir.Çoklu Zekâ Kuramı,  Eğitim,  Geleneksel öğretim 
  
Makale Gönder