KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
İsmail Hakan AKGÜN,  Muhterem AKGÜN 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim ortamlarında da dijital teknolojilere yer verilmeye başlanmış ve dolayısıyla öğretmen adayları için dijital okuryazarlık kavramı önem kazanmıştır. Bu araştırmasosyal bilgiler öğretmenliği lisans öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi ve cinsiyet, sınıf, günlük internet kullanımı vs. değişkenlere gore fark gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılmıştır.  Araştırmanın örneklemini 2018–2019 eğitim-öğretim yılında 5 devlet üniversitesinde öğrenimini sürdüren 393 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 5’li likert soru tipinden oluşan dijital okuryazarlık ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 program ile analiz edilmiştir.  Veri analizinde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi ve One-way ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sosyal bilgiler öğretmen adaylaının dijital okuryazarlık düzeylerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca Sosyal bilgiler lisans  öğrencilerinin  dijital okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf açısından  anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak sosyal bilgiler lisans öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin günlük internet kullanım süresi ve günlük sosyal ağ kullanım süresineaçısından  anlamlı fark göstermediği sonucuna ulaşılmıştırSosyal bilgiler eğitimi,  Dijital teknoloji,  Dijital okuryazarlık  
  
Makale Gönder