KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

OKUL SPORLARINA KATILAN VE KATILMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Ekrem Levent İLHAN,  Eylem GENCER,  Hakkı ULUCAN 

Bu araştırma okullar arası spor müsabakalarına katılan ve katılmayan ilköğretim öğrencilerinin ruhsal uyum düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma grubunu 8-12 yaş aralığında, farklı branşlarda okullar sporları yapan (44 kız, 22 erkek) 66 sporcu-öğrenci ve spor yapmayan (49 kız, 17 erkek) 66 ilköğretim öğrencisi olmak üzere toplam 132 çocuk (93 kız, 39 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız örneklemlerde t testi ve kruskal wallis test yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin nevrotik, davranış ve diğer davranış sorun düzeylerinde okullar arası spor müsabakalarına katılanların lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür Okullar arası spor müsabakalarına katılan sporcu öğrencilerin branşlarına göre nevrotik, davranış ve diğer davranış sorun düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Sonuç olarak okullar arası spor müsabakalarına katılan çocuklar, katılmayan akranlarına göre ruhsal olarak daha uyumludur denilebilir.Ruhsal uyum,  sporcu-öğrenci,  okul sporları 
  
Makale Gönder