KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

TARİH ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE TARİHSEL ROMANLARIN KULLANIMI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
İbrahim Hakkı ÖZTÜRK 

Bu makalede hizmet öncesi tarih öğretmeni eğitiminde tarihsel romanların kullanılması eylem araştırması yaklaşımıyla incelenmektedir. Araştırma kapsamında uygulanan öğretim etkinliği öğretmen adaylarının tarihsel roman okumaya yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmeyi ve kitap incelemesi çalışmaları için gerekli bazı temel becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır. Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği lisans programında, Tarih Metodolojisi dersi kapsamında yapılmıştır. Çalışmaya 2010-2011 öğretim yılında bu dersi alan 30 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma öğretim dönemi boyunca devam eden uygulamalı çalışmalar ve sonrasında katılımcıların görüşlerinin yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla yazılı olarak alınmasıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan roman okuma ve inceleme çalışmalarının katımcıların önemli bir kısmının tarihsel roman okumaya yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. Ancak az sayıdaki bazı katılımcılar roman inceleme çalışmalarını olumsuz bir şekilde değerlendirmiş ve bu çalışmaların roman okumayla ilgili tutumlarında herhangi bir değişiklik doğurmadığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin roman inceleme çalışmalarında en çok özet çıkarma ve inceleme sonuçlarının yazılması aşamasında zorlandıkları görülmüştür.Tarihsel roman,  tarih öğretimi,  öğretmen eğitimi,  kitap okuma alışkanlığı,  eylem araştırması 
  
Makale Gönder