KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

SEVİLEN VE SEVİLMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Ali GURBETOĞLU,  Ercan TOMAKİN 

Bu çalışmada sevilen ve sevilmeyen öğretmen davranışlarının a) cinsiyet, b) bölümler, c) sınıflar, d) aile meslekleri ve e) ailenin yaşadığı yer değişkenlerine göre ne derecede etkili olduğu analiz edilmiştir. Çalışma, YYÜ, Eğitim Fakültesi 2008-2009 eğitim öğretim yılında 6 birinci sınıf, 5 tane diğer sınıfa (Fen Edebiyat mezunu ve formasyon öğrencisi) uygulanmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS paket programında t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılarak analiz edilmiştir. 32 maddeden oluşan 5’li likert tipi anketin güvenilirlik katsayısı α 0,91 dır. Analiz sonuçlarına göre öğretmen davranışları ile cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Sevilen davranışlar kötü fiziki mekânları, araç gereç yokluğunu telafi edebilirken, sevilmeyen davranışlar gayretli öğrencileri, güzel fiziki mekânları ve pahalı ders materyallerini etkisiz hale getirebilmektedir. Bu da dolayısıyla öğrencilerin başarılı veya başarısız olmalarına etki etmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerde bulunması gereken özellikler üç temel alanla eş değer tutulmalıdır.Davranış,  öğretmen,  eğitim 
  
Makale Gönder