KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2012/Cilt 13,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU’NDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN DEĞER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Süleyman YİĞİTTİR,  Selahattin KAYMAKCI 

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu’nda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından durumunu ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemeden yararlanılmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak Sosyal Bilgiler Dersi (4-7.sınıflar) Öğretim Programı uygulama kılavuz kitapları kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda toplam 98 etkinlikte (%40.2) değer eğitimi yaklaşımlarına yer verildiği görülmüştür. Bu bağlamda etkinliklerde en çok değer açıklaması yaklaşımının kullanıldığı ve en çok değer etkinliğinin de 7. sınıf düzeyinde bulunduğu tespit edilmiştir.Sosyal bilgiler eğitimi,  değerler,  değer eğitimi yaklaşımları,  öğretim programı,  kılavuz kitap 
  
Makale Gönder