KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2012/Cilt 13,Sayı-2

ÖĞRETMENLERİN YAZILI ANLATIMA İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ DÜŞÜNCE VE EĞİLİMLER
Hacı Ömer BEYDOĞAN 

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin yazılı anlatıma ilişkin geliştirdikleri düşünce ve eğilimlerin belirlemektir. Bu amaçla araştırmacı tarafından “Yazılı Anlatıma İlişkin Düşünce ve Eğilimler Ölçeği” geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir merkez ve ilçe ilköğretim okullarında görev yapan birinci ve ikinci kademede toplam 326 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veriler, “Yazılı Anlatıma İlişkin Düşünce ve Eğilimler Ölçeği”nden elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,94’dür. Toplanan veriler üzerinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi, varyans analizi ve Scheffe testleri 0,05 anlamlılık düzeyinde analiz edilerek, elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Öğretmenlerin kıdemlerine, dallarına ve öğretimini sürdürdükleri sınıf seviyesine göre yazılı anlatım becerilerine ilişkin geliştirdikleri düşünce ve eğilimleri analiz edilmiştir. Analizde SPSS paket programı kullanılmıştır. Bazı değişkenlere göre öğretmenlerin, yazılı anlatım becerilerine ilişkin geliştirdikleri düşünce ve eğilimlerinde anlamlı farklılaşmalar gözlenmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde bazı öneriler getirilmiştir.Yazılı anlatım becerisi,  düşünce,  yapı geçerliği,  güvenirlik,  açımlayıcı faktör analizi,  doğrulayıcı faktör analizi 
  
Makale Gönder