KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2012/Cilt 13,Sayı-2

WEBQUEST ÖĞRENME ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Mehmet Arif ÖZERBAŞ 

Bu araştırmanın amacı, WebQuest öğretim ortamı kullanılarak oluşturulan öğrenme ortamının 7.sınıf öğrencilerinin matematik dersi akademik başarı ve tutum düzeylerinde bir etkiye sahip olup olmadığını belirlemektir. Araştırma Ankara’da bulunan bir İlköğretim Okulunda 7. sınıflarında öğrenim gören N=51 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın başlangıcında her iki gruba “Akademik başarı testi ”, “Tutum ölçeği” ön test olarak uygulanmıştır. 25 öğrenciden oluşan deney grubu öğrencileri ile haftada 4 ders saati olmak üzere toplam 3 haftalık süreçte WebQuest ile Silindir konusunun öğretimi yapılmıştır. 26 öğrenciden oluşan kontrol grubuyla ise yenilenen ilköğretim programına göre geleneksel öğretim yöntemleri ile öğretim yapılmıştır. Sonrasında “Akademik başarı testi ”, “Tutum ölçeği” son test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA (repeated measures) testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun deney öncesi ve deney sonrası öntest ve sontest toplam Akademik başarı testi puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Deneysel işlem sonrası deney grubunda bulunan öğrencilerin tutum düzeyleri olumlu yönde yüksek çıkmıştır. Sosyal etkileşimin ve grup çalışmasının öğrenenlerin duyuşsal tepkilerini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Kontrol grubu öğrencilerinin ise tutum düzeylerinde düşme görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda WebQuest öğretim ortamının öğrencilerin tutum düzeylerini yükseltmede bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.WebQuest,  yapılandırmacılık,  akademik başarı,  tutum 
  
Makale Gönder