KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
Ayfer ŞAHİN 

Araştırmanın amacı, öğretmen algılarına göre etkili bir öğretmende bulunması gereken özellikleri ve bu özelliklerin önem sıralarını belirlemektir. Araştırmada Kırşehir il merkezinde görev yapan öğretmenler çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşıldığından örneklem tayinine gidilmemiştir. Veri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Veriler, frekans ve yüzde teknikleri kullanılarak analiz edilmiş ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmen algılarına göre “kişilik”, “meslekî yeterlilik”, “öğrenciye karşı tutum” ve “alan bilgisi” olarak gruplanmış olan etkili öğretmen davranışları ve bu davranışların önem sıraları tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma grubundaki öğretmenlere göre, etkili öğretmen davranışlarının tercih sıralamalarının öğretmenlerin branşlarına göre farklılaşmadığı saptanmıştır.Etkili öğretmen davranışları,  algı 
  
Makale Gönder