KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

KONFÜÇYÜS VE SOKRATES’İN EĞİTİM FELSEFELERİNİN YETİŞKİN EĞİTİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Ufuk Cem KOMŞU 

Biri Doğu Uygarlığının, diğeri ise Batı Uygarlığı’nın en önemli temsilcilerinden biri olarak tanımlanan iki büyük düşünür: Konfüçyüs ve Socrates. Her ikisi de, toplumsal önderlik rolü de oynayabilmiş olan iki büyük öğretmen olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, birbirlerine yakın dönemlerde, kendilerine özgü yöntemlerle çevrelerindeki insanları bilgilendirmiş ve günümüz eğitim anlayışı ile yetişkin öğrenmesi yaklaşımlarına da ilham vermiş olan iki büyük öğreticinin ortak ve farklı yönlerinin, nedenleriyle birlikte tartışılması ve bunun eğitim felsefelerine yansımalarının da sergilenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle doğdukları toplumsal ortamın dönemsel özellikleri sergilenmiş, daha sonra ise savundukları ilkeleri, kavramsal dayanakları, hayata ve evrene dair fikirleri ile öğretim yöntemleri ve araçları incelenmiştir. Literatür tarama yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda, görülmüştür ki, özde aynı ahlaki hedeflerin başarılması yolunda, bazı benzer yöntemler uygulanmıştır. Bununla birlikte, Konfüçyüs’ün öğretisinin, günümüz yetişkin eğitimi ve öğrenmesi anlayışındaki bazı ilkelere ve yöntemsel bileşenlere daha yakın olduğu söylenebilmektedir.Bilgelik,  erdem,  eğitim felsefesi ve yetişkin eğitimi 
  
Makale Gönder