KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞAL AFETLER KONUSUNA YÖNELİK “ETKİLİ ÖĞRENME BİÇİMLERİ”NİN BELİRLENMESİ
Nurettin ÖZGEN,  Ülkü ÜNALDI,  Recep BİNDAK 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının doğal afetler konusunu, etkili öğrenme biçimlerini saptamaktır. Her bireyin bilgiyi öğrenme biçimi farklı olduğu için bilgiye ulaşma, onu kavrama, öğrenme ve aktarma biçimi de farklı olacaktır. Buna göre, “bireysel, grupsal, kinetiksel, işitsel ve görsel” öğrenim biçimleri tercih envanterine uygun olarak “25” maddelik Likert tipi bir ölçek formu hazırlanmış ve örneklem olarak da 281 öğretmen adayının görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı ,791 olarak hesaplanmıştır. Veriler yüzde frekans, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Analizler sonucunda, öğretmen adaylarının -çeşitli değişkenlere göre- “doğal afetler” konusunu çoğunlukla “görsel öğrenme” biçiminde tercih ettikleri, buna karşın “bireysel öğrenme” biçiminin ise aday öğretmenler tarafından daha az tercih edilen öğrenme stili olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir.Coğrafya öğretimi,  öğrenim biçimleri,  doğal afetler,  öğretmen adayları 
  
Makale Gönder