KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI HATALARININ İNCELENMESİ
Alpaslan GÖZLER,  Mustafa ÇELEBİ 

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenliği bölüm öğrencilerinin bitişik eğik yazılarını inceleyip yapılan yazım hatalarını incelemektir. Bu genel amaca ulaşabilmek için öğrencilerin yazım içerisinde harflerin yazımının büyük harf ve küçük harf durumuna göre, yazının diklik eğiklik durumlarına göre ve kılavuz çizgilere uyup uymama durumlarına göre incelenmesi ölçüt olarak ele alınmıştır. Araştırma nitel veri toplama tekniklerinden doküman inceleme ve içerik analizi yöntemleri ile yapılandırılmıştır. Araştırma grubunu İç Anadolu bölgesinde yer alan bir eğitim fakültesinde okuyan sınıf öğretmenliği bölümü üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler üçüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ders kapsamında kullanmış oldukları yazı defterleri toplanarak yazım hatalarının doküman incelemesi yöntemi ile analiz edilmesiyle oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda en fazla hatayı erkek öğretmen adaylarının yaptığı, küçük harf ve büyük harfe göre incelendiğinde, küçük harf yazımında büyük harf yazımına göre daha fazla hata yapıldığı belirlenmiştir. Yazının eğiklik durumuna ve kılavuz çizgilere göre incelendiğinde; büyük çoğunluğunun uygun yazdığı görülmüştür. Kılavuz çizgilere uygun yazmayan kısmın çoğunluğu da satır çizgilere uyulmadan boşlukla yazıldığı, diğer aday öğretmenlerin ise kılavuz çizgilerini taşırarak yazdıkları görülmüştür.yazı,  bitişik eğik yazı,  sınıf öğretmenliği 
  
Makale Gönder