KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-1

KARMA SINIFLARDA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ DESTEKLİ FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM VE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM
Stavroula VALIANDE,  Bülent TARMAN 

Bu araştırma, öğretmenlerin, farklılaştırılmış öğretimi etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için eğitim ve bilişim teknolojilerini ne kadar etkili kullandıklarını, ne tür etkinlikler yaptıklarını ve bu konuda karşılaştıkları sorunların neler olduğunu saptamak amacıyla, tarama modelinde tasarlanmıştır. Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler eğitim sisteminde de önemli değişmeler yaşanmasına neden olmaktadır. Sürekli değişen ve gelişen dünya, yenilikleri ve gelişmeyi kavrayan, bununla birlikte kendi sorumluluklarının farkında olan bireylere ihtiyaç duymaktadır. Modern hayatın yeni koşulları öğrenme anlayışının değişmesini zorunlu hâle getirmiştir. Bu durum, bireylerin içinde yaşadıkları toplumun etkin bir üyesi olmasını, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılmasını zorunlu hale getirmektedir. Yapılandırmacı yaklaşım, öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olduğu, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu aldığı, kavramları kendi ön-bilgi ve öğrenme stillerine göre zihninde yapılandırdığı bir öğretim ortamı sunmaktadır. Çalışmanın sonuçları göstermiştir ki eğitim ve bilişim teknolojilerinin etkili kullananıldığı durumlarda farklılalaştırılmış öğrenme süreci daha etkili gerçekleşmektedir.Farklılaştırılmış öğretme,  yapılandırmacı yaklaşım,  BIT (Bigi ve İletişim teknolojileri),  karma sınıf 
  
Makale Gönder