KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN YAŞADIKLARI SORUNLARI ÇÖZME ÖYKÜLERİ IŞIĞINDA DENGE ROLLERİ
Nail YILDIRIM 

Okul müdürlerinin sağlamak zorunda kaldıkları dengelere ilişkin sorun çözme hikayelerinin ortaya çıkarılarak uygulamada bulunan diğer okul müdürlere örnek olay olarak sunulması bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu araştırma okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunları çözme hikayelerini incelemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Çalışmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Tokat ili merkez, ilçe ve köylerinde görev yapan 22 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubu oluşturulurken nitel araştırma geleneğine uygun amaçlı örneklem yöntemlerinden kartopu veya zincir örnekleme yaklaşımı kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler, içerik analiziyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda görülmüştür ki, okul müdürleri görevlerini yerine getirirken birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Okul müdürlerinin sorunlarını çözerken sistemi oluşturan parçalar arasında öncelikle dengenin bozulduğu görülmektedir. Bu durum dengelenim durumudur. Okul müdürü sorunlar çözerken denge tekrar kurulmuş olmaktadır. Sorun çözerken okul müdürleri bir takım dengeleri de gözettikleri görülmektedir. Okul müdürleri sorunlarını çözerken yenilikçi dengeyi kullanmaktadırlar. Okul müdürlerine yenilikçi denge rollerine ilişkin hizmet-içi eğitim semineri verilebilir.Okul müdürü,  sorun çözme,  denge,  yenilikçi denge,  öykü 
  
Makale Gönder